Početna

Iskopi regulacijskih kanala

Ovaj rad obuhvaća iskope za regulacije, kanale i slične radove u svim kategorijama tla, prema podacima iz projekta. Rad obuhvaća i odlaganje materijala duž iskopa kanala s razastiranjem i planiranjem ili odvoz materijala u stalno odlagalište, kao i dodatne radove koji su potrebni za skretanje vodnih tokova. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG) i zahtjevima nadzornog inženjera.

 Iskope treba raditi prema odabranoj tehnologiji, strojno, a ručni rad svesti na najmanju mjeru i primijeniti jedino tamo gdje se ne može raditi strojevima. Iskopani materijal treba privremeno odložiti na sigurnu udaljenost, a najmanje na jedan metar od obje strane gornjega ruba kanala, ako je to s obzirom na terenske i ostale okolnosti moguće. Humus treba odvojiti od ostalog materijala ako se višak materijala koristi za izradu nasipa.

Ako projektom nije predviđena upotreba iskopanog materijala za određene namjene (nasipe), treba ga po završetku radova razastrti i isplanirati ili prevesti u odlagalište određeno projektom ili odredbom nadzornog inženjera i urediti ih prema zahtjevima za odlaganje materijala.

Iskopani materijal razvrstava se (ocjenjuje) prema kategoriji ("A", "B", ili "C" ). Niveleta dna regulacijskih kanala mora odgovarati projektu tako da ne može doći do zadržavanja vode u kanalu, što se provjerava geodetskom kontrolom nakon završenog iskopa na svakom projektnom profilu ili po potrebi i gušće. Ako bi za vrijeme gradnje bilo iskopano više materijala nego što je predviđeno projektom, a bez odobrenja nadzornog inženjera, taj iskop neće biti priznat izvođaču, a mogući popravak takvog rada treba obaviti izvođač o svom trošku. Rad se mora organizirati tako da u slučaju vremenskih nepogoda ne dođe do oštećenja na obavljenim radovima ili na otvorenim površinama zbog ispiranja materijala. Korijenje i slične prepreke u zoni kanala treba odstraniti. Ovaj rad je uključen u jediničnu cijenu iskopa. Po završetku iskopa obavlja se visinska kontrola dna i pokosa kanala na svakom projektnom profilu ili po potrebi i gušće.